1:0
(0:0)
konec
  57. Mashike
1:1
(0:0)
konec
  68. Bialek
0:1
(0:1)
konec
  33. Rudnytskyy